aboutus
QC Hồ sơ

Có tổng cộng 4 lần kiểm tra cho tất cả các sản phẩm của công ty chúng tôi từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm. Đó là kiểm tra nguyên liệu thô, kiểm tra trước khi đúc, kiểm tra bán thành phẩm và kiểm tra thành phẩm. Đoàn kiểm tra có tổng số 5 người. Mỗi liên kết kiểm tra sẽ có một báo cáo kiểm tra. Yêu cầu kiểm tra của bên thứ ba

Chứng chỉ
Chi tiết liên lạc